ΣΥΝTΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Δημ. Λέλης PhD MSc

Απόφοιτος 1978

Η πρώτη εκπαιδευτική μονάδα που λειτούργησε στο Δασόκτημα Συγγρού, πρόδρομος των κατοπινών εκπαιδευτηρίων, ήταν το «Εθνικόν Εκπαιδευτήριον Αναβρύτων». Ιδρύθηκε με τον νόμο 1596/1950 (ΦΕΚ 297/20.12.1950) και λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1949-1950 ως ιδιωτικό σχολείο ισότιμο των δημοσίων. Η παρεχομένη εκπαίδευση στο Εθνικό Εκπαιδευτήριο κάλυπτε τα σχολικά έτη από την Δ’ Δημοτικού έως την ΣΤ’ Γυμνασίου (αντίστοιχης της σύγχρονης Γ’ Λυκείου). Τρία γεγονότα σηματοδότησαν την ίδρυση του Εθνικού Εκπαιδευτηρίου:

  • η λειτουργία του ως οικοτροφείο δυτικοευρωπαϊκού τύπου σε μια χώρα όπου δεν υπήρχε αντίστοιχη εκπαιδευτική παράδοση. Περιπτώσεις όπως της «Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών» αποτελούσαν εξαιρέσεις.
  • η οργάνωση της ζωής των οικοτρόφων μαθητών με βάση το παιδαγωγικό σύστημα του Κούρτ Χαν (Kurt Hahn)
  • ο σκοπός λειτουργίας, ο οποίος ήταν η παροχή κατάλληλης ελληνικής διαπαιδαγωγήσεως στον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο.
    Εθνικόν Εκπαιδευτήριον Αναβρύτων

Αξίζει να αναφερθούν λίγα λόγια για τον Κουρτ Χαν (1886-1974). Ήταν Γερμανοεβραίος  ενσωματωμένος στην άρχουσα τάξη. Είχε διαβλέψει την αναπόδραστη πορεία της μεσοπολεμικής γερμανικής κοινωνίας. Την απέδιδε στην σαθρή προσωπικότητα και στον εκφυλισμό της θελήσεως των συγχρόνων του. Θεωρούσε ότι το άτομο στην εποχή του είχε περιορισμένη πρωτοβουλία, είχε παραδοθεί άνευ όρων στην σαγήνη του θεάματος και αυτοπραγματωνόταν μέσα σε μαζικές εκδηλώσεις και μέσω αυτών. Αυτά είχαν οδηγήσει σε απίσχναση των διανοητικών ικανοτήτων, στην αδρανοποίηση της φαντασίας, στην αδιαφορία για πράξεις εθελοντισμού και στην απουσία αυτοπειθαρχίας. Ως αντίδοτο πρότεινε ένα παιδαγωγικό σύστημα το οποίο θα δημιουργούσε πολίτες με αίσθημα ευθύνης, συνειδητοποιημένων, ανθεκτικών σωματικά, ισορροπημένων ψυχολογικά και ολοκληρωμένων συναισθηματικά. Προέκρινε την προσωπική αναζήτηση για την ωρίμανση του ατόμου, με το άτομο πάντα ενταγμένο στην κοινωνία. Αν και ο παιδαγωγικός στόχος του Κουρτ Χαν δύσκολα προκαλεί αντιρρήσεις, η παιδαγωγική του μεθοδολογία αμφισβητήθηκε έντονα από τους συγχρόνους του θεωρητικούς της εκπαίδευσης, δεδομένου, για παράδειγμα, ότι ο Κουρτ Χαν ήταν κατά του θεσμού του δημοσίου σχολείου και υπέρ της τιμωρίας με σωματικές ποινές.

Αυτά τα τρία στοιχεία, δηλαδή η λειτουργία του οικοτροφείου, η εφαρμογή του η ιδιοτύπου παιδαγωγικού συστήματος του Κουρτ Χαν και η σύνδεση του εκπαιδευτηρίου με την φοίτηση του διαδόχου απετέλεσαν κύρια ιδιοσυστατικά της ταυτότητας του «Εθνικού Εκπαιδευτηρίου Αναβρύτων».

1949 - 1971
1971 - 1974
1974 - 1976
1974 - 1991
1991 - Σημερα

 Επικοινωνια

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΣΥΝ.ΑΠ.τ.Α. με e-mail στο [email protected], ή τηλεφωνικά στο +30 6977 793 890.